Zamówienia publiczne

Remont dachu i naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku WTZ w Nowej Woli” na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli (sprawa nr 1/NW/2021).

W związku z zakończonym postępowaniem o zapytanie ofertowe, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
„TWÓJ DOM” Barbara i Marian Wieliczko Spółka Jawna
Wybór najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 – Przedmiar