Fundacja nowa wola

cele

Cele Fundacji :
a) wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych,
b) organizowanie zajęć szkolno-terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c) edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
d) promocja i organizacja wolontariatu,
e) działalność charytatywna,
f) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.