Fundacja Nowa wola

statut


 1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Nowa Wola.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1118) oraz niniejszego Statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Nowa Wola w gminie Michałowo
  w województwie podlaskim.
 2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek
  i fundacji.
 5. Fundacja może zostać po spełnieniu ustawowych przesłanek organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 6. Ministrem właściwym do sprawowania nadzoru nad Fundacją jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 8. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego tj. umów cywilnoprawnych, wykonywanie określonych zadań lub czynności, na przykład pracy społecznej, prowadzenia księgowości, pomocy prawnej w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.
 9. Fundacja posługuje się swoją nazwą własną oraz znakiem graficznym (logo). Fundacja posługuje się pieczęcią która zawiera nazwę własną Fundacji oraz adres jej siedziby.

 1. Celem Fundacji jest:
 2. wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych,
 3. organizowanie zajęć szkolno-terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
 5. promocja i organizacja wolontariatu,
 6. działalność charytatywna,
 7. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 8. Cele Fundacji mogą zostać zmienione przez Zarząd w drodze uchwały.


 1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
 1. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 2. Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, duchowego, psychologicznego, socjalnego i medycznego dla rodzin osób chorych, niepełnosprawnych i osieroconych,
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i publikacyjnej w tym publikowanie prac naukowych,
 4. Propagowanie założeń Fundacji,
 5. Organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych,
 6. Prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,
 7. Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
 8. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).


 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała
  z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną Fundacją lub Fundacjami. Działalność realizowana w zakresie realizacji celów, o których mowa w §3 ust. 1 statutu ma charakter nieodpłatny.


 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1/ wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

2/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

3/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),

4/ pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

5/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i  humanistycznych (PKD 72.20.Z),

6/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),

7/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

8/ działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

9/ pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),

10/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

11/ badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

12/ wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
(PKD 77.29.Z),

13/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

14/ kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
(PKD 84.12.Z),

15/ działalność szpitali (PKD 86.10.Z),

16/ praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),

17/ praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),

18/ praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z),

19/ działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),

20/ pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

21/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
(PKD 73.12.B),

22/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

23/ działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),

24/ artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),

25/ działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z),

26/ działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),

27/ pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),

28/ pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z),

29/ pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 88.99.Z),

30/ praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),

31/ pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

32/ produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z)

33/ produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)

34/ produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)

35/ artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)

36/ działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)

37/ produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z)

38/ produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z)

39/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),

40/ Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)

41/ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)

42/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).

 1. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na cele statutowe.


 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości, ruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski w jaki Fundację wyposażył Fundator wynosi 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych, z czego 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych przeznaczono na prowadzenie działalności gospodarczej, która może być prowadzona wyłączenie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności statutowej.
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
 1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
 2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
 3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
 4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
 5. odsetek od depozytów bankowych,
 6. dotacji z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej,
 7. dochodów z działalności gospodarczej.
 1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową .


Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.


Organami Fundacji są:

 1. Zarząd,
 2. Rada Fundacji.


 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 2 członków powoływanych przez Fundatora po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji wyrażonej w drodze uchwały. Pierwszych członków Zarządu powołuje Fundator.
 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy powołuje się Prezesa Zarządu. Jeśli Zarząd liczy dwie osoby powołuje się wiceprezesa Zarządu.
 3. Prezesa i wiceprezesa Zarządu wyznacza Fundator po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji.
 4. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Jeżeli po upływie kadencji nowy Zarząd nie zostanie powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
 7. Przedstawiciel Fundatora może wejść w skład Zarządu.


 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  4. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
  6. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie.
 6. W sprawach majątkowych, w przypadku Zarządu dwuosobowego, oświadczenia w imieniu Fundacji składają obaj członkowie Zarządu działający łącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji wyrażonej w drodze uchwały.
 7. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
 8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
 9. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek Fundatora lub członka Rady Fundacji lub członka Zarządu.
 10. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub zrzeczenia się członkostwa.
 11. Członka Zarządu może odwołać Fundator po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały.


 1. Rada Fundacji składa się z od 2 do 5 członków.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Odwołanie i powołanie następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, następuje w drodze uchwały Rady Fundacji podejmowanej na wniosek Zarządu.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić
  w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków lub Zarządu Fundacji.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Członkowie Rady Fundacji:
 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji,
 4. mają dostęp do wglądu w całość dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Fundacji.
 1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
  przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) śmierci członka.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.


 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący na wniosek Fundatora, Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.


Rada Fundacji jest organem kontrolnym, opiniodawczym i doradczym. Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. wyrażanie opinii w sprawach powoływania członków Zarządu i wyboru Prezesa i wice – prezesa Zarządu,
 3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. wyrażanie opinii w sprawie likwidacji lub połączenia Fundacji.


Zmian statutu Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podejmowanej jednomyślnie z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.


 1. Zarząd po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Fundacji podejmuje uchwałę
  o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 1, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Rada Fundacji.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego realizowane przez Fundatora


 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub fundacjami.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji.